PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego spinningista.pl

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej spinningista.pl
 2. Zarządzającym sklepem internetowym działającym pod adresem sklepdrapieznik.pl jest Fishing Poland Monika Teraźniewska z siedzibą w Pyskowicach pod adresem: ul. Matejki Boczna 2/1/16, 44-120 Pyskowice, NIP:9691521260, REGON: 386271330

 

 1. Ilekroć w Regulaminie użyto poniższych zwrotów, rozumie się przez nie:
 2. a)      Sklep – sklep internetowy działający pod adresem sklepdrapieznik.pl,
 3. b)      Sprzedający – Fishing Poland Monika Teraźniewska
 4. c)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu w Sklepie,
 5. d)     Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się:
 7. a)      pod numerem telefonu +48 663731809, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,
 8. b)      pod adresem poczty elektronicznej: biuro@spinningista.pl,
 9. c)      w punkcie odbioru zamówień internetowych pod adresem: ul. Lompy 1, 44-120 Pyskowice po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
 10. d)pocztą tradycyjną, na adres siedziby Sklepu.
 • 2
  Warunki korzystania ze Sklepu
 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wymagany jest komputer lub inne urządzenie multimedialne zapewniające dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
 2. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację konta. Rejestracja konta nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu rejestracji konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej Sklepu, wprowadzając prawdziwe dane dotyczące Klienta. Z chwilą rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przedmiotem której jest świadczenie przez Sprzedającego usług w zakresie prowadzenia konta Klienta.
 4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu. Dostęp do konta chroniony jest hasłem ustawionym przez Klienta. Z poziomu konta Klient ma dostęp do historii i szczegółów złożonych zamówień, dokonanych płatności i dostępnych bonów rabatowych. Klient może dokonywać zmian danych podanych wcześniej podczas rejestracji.
 5. Świadczenie usług w ramach konta dokonywane jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres poczty elektronicznej biuro@spinningista.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. Z chwilą rozwiązania umowy, konto zostanie usunięte z bazy danych Sklepu. W przypadkach, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 6. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 • 3

Składanie i realizacja zamówień

 

 1. Zamówienia można składać:
 2. a)      drogą elektroniczną: za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poprzez pocztę elektroniczną,
 3. b)      telefonicznie.
 4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zamówienia drogą telefoniczną można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.
 5. Sprzedający zastrzega możliwość niezrealizowania złożonych zamówień, które ze względu na niekompletne dane bądź uzasadnione przypuszczenie, że zawierają dane nieprawdziwe, nie mogą być z tej przyczyny zrealizowane. Sprzedający uprzednio podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu weryfikacji tych informacji.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku złożenia zamówienia drogą elektroniczną, potwierdzeniem będzie zwrotna wiadomość wysłana na adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Na żądanie Klienta Sprzedający wystawia faktury VAT.
 8. Zamówienia realizowane będą w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Zamówienia składane w soboty po godzinie 13, w niedziele lub święta, realizowane będą w ciągu 48 godzin licząc od następnego dnia roboczego.
 10. Czas realizacji zamówienia powiększyć należy o czas potrzebny na dostawę przesyłki, zależny od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu dostawy.
 11. W przypadku wyboru ratalnej metody płatności, o której mowa w § 4 pkt 3 d), czas realizacji zamówienia może się wydłużyć i zależny jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta przez Bank udzielający kredytu.

 

 • 4

Płatność i sposób dostawy

 

 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 2. Koszty dostawy nie zawierają się w cenie towaru. Koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Płatności za zakupione towary można dokonywać w sposób następujący:
 4. a)      za pobraniem,
 5. b)      przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Fishing Poland Monika Teraźniewska
 • 32 1050 1285 1000 0097 3125 1246w ING Bank Śląski S.A. dla płatności w złotych polskich,
 • PL 31 1050 1285 1000 0097 3321 6775 w ING Bank Śląski S.A., dla płatności w euro,
 1. c)      za pośrednictwem serwisu Blue Media
 2. Dostawa realizowana jest w następujący sposób:
 3. Firmami kurierskimi i pocztowymi na terenie Polski, ceny usług ( zakładka wysyłka) 
 4. g)       odbiór osobisty w punkcie odbioru odbioru zamówień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00, w soboty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – bezpłatnie.
 5. Sposób dostawy wybiera Klient.
 6. O wysyłce lub o gotowości zamówienia do odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

 • 5

Reklamacje

 

 1. Sprzedający oświadcza, iż wszelkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone legalnie na rynek polski. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanych określoną w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych.
 2. Wszelkie reklamacje zakupionych towarów Klient może zgłaszać w sposób wskazany w § 1 pkt 4 oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem strony internetowej 
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Konsument może domagać się naprawy towaru lub wymiany na nowy, stosownej obniżki ceny lub odstąpienia od umowy (w sytuacji, gdy wada jest istotna). Jeżeli pierwszym żądaniem kupującego jest obniżka ceny lub odstąpienie od umowy, przedsiębiorca może nie uwzględnić tego roszczenia. Wówczas sprzedawca powinien niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Naprawa bądź wymiana towaru powinna odbyć się w rozsądnym terminie oraz jest wolna od opłat. Należy pamiętać, że od umowy można odstąpić jedynie wówczas, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest istotna.
 5. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC)

6. Okres rękojmi:

Sprzedawca odpowiada za zakupiony przez konsumenta towar przez okres 2 lat. Odpowiedzialność sprzedawcy może być skrócona do roku, jeżeli konsument kupił używany towar. Przed zawarciem umowy konsument powinien zostać poinformowany o skróconym terminie odpowiedzialności sprzedawcy.

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia zakupionych towarów Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta bądź ich osobistego odbioru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej Sprzedającego, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
 2. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy, jeżeli dotyczy towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod adresem internetowym spinningista.pl
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument/Przedsiębiorca opłacił złożone zamówienie, Sprzedający zwróci mu w terminie 14 dni dokonaną płatność, w tym koszty dostawy.
 6. Zwrotu należności, o których mowa powyżej, dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca.
 7. Konsument/Przedsiębiorca zwraca Sprzedającemu zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu zakupionego towaru ponosi Konsument/Przedsiębiorca.
 9. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 • 7
  Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
 1. Wszelkie spory związane ze sprzedażą prowadzoną przez Sprzedającego rozstrzygane będą przez sądy powszechne.
 2. Sprzedawca informuje Konsumenta, iż niezależnie od powyższego, przysługuje mu możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności rozpatrywania reklamacji:
 3. a)      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,
 4. b)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
 5. c)      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 6. d)informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem strony internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 • 8
  Ochrona danych osobowych
 1. Klient dokonując rejestracji w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym bądź dołączenie do newslettera. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
 3. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)


W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


1. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:


a) zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,
b)  - systemy wsparcia sprzedaży  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:


a). – operator płatności
b)  – operator płatności

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, skontaktuj się z nami: Fishing Poland Monika Teraźniewska  biuro@spinningista.pl

 • 10
  Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go pod adresem strony internetowej spinningista.pl
 2. Sprzedający może zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi na stronie internetowej sklepu. Klienci posiadający zarejestrowane konto zostaną powiadomieni także pocztą elektroniczną, na adres przypisany do konta.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie mają przepisy uprzednio obowiązującego Regulaminu.
 4. Bez uprzedniej zgody Właściciela, zabrania się kopiowania, w części lub w całości, zdjęć i opisów produktów umieszczonych w Sklepie.
 5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu